7.Sınıf 2.Ünite Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Pekiştirme Etkinliği

Ekonomik – Tekfur – Uç Beyliği – Çimpe Kalesi – Koyunhisar Savaşı – Karesioğulları –

Kayı – Kösedağ Savaşı

Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin ……………………….’nda Moğollara yenilmesi Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasına neden olmuştur.

2. Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyindeki yönetici ve Hristiyan beylerine ……………… denilirdi.

3. Osmanlı Devleti’nin kurucuları, Oğuzların Günhan koluna mensup olan ………………………. boyudur.

4. Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhafaza eden ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yarı bağımsız beyliklere ……………………….. denir.

5. Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği ilk beylik ………………………………… Beyliği’dir.

6. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk yer ……………………………..’dir.

7. Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş ……………………………. dır.

8. Osmanlı Devleti 1299 yılında …………………… te kurulmuştur.

9. Kayı boyu Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından Bizans Devleti sınırına …………….. olarak yerleştirilmişlerdir.

10. Önemli ticaret yolları üzerinde olan Bursa’nın fethedilmesi Osmanlı Devletine …………….. olarak katkı sağlamıştır.

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

11. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktur. ( )

12. Osmanlı Devletinin büyüyüp gelişmesinde Anadolu’da çeşitli mesleklerden kişilerin bir araya geldiği Ahilik teşkilatının etkisi büyüktür. ( )

13. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş Sırpsındığı Savaşı’dır. ( )

14. Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında kurulmuş olması genişlemesini olumsuz etkilemiştir. ( )

15. Osmanlı Devleti Balkanlarda uyguladığı iskan politikası ile Rumeli’de kalıcı olmayı başarmıştır. ( )

16. Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde olması Osmanlı Devletinin batı yönündeki ilerleyişini kolaylaştırmıştır. ( )

17. Osmanlı Devletinin Moğol baskısından uzak bir bölgede kurulmuş olması büyümesini olumsuz etkilemiştir. ( )

18. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temeli sanayiye dayanıyordu. ( )

19. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının hızlı olarak genişlemesinde askerî teşkilat önemli rol oynamıştır. ( )

20. Osmanlı Devleti ele geçirdiği topraklarda kalıcı olabilmek için “tımar sistemi” adı verilen bir yöntem uygulamıştır. ( )

Aşağıda verilen çalışmaların hangi padişah döneminde gerçekleştiğini karşısında yazınız.

21. Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazanan padişahtır.

22. Bursa’yı fethederek başkent yapan padişahtır.

23. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kuran padişahtır.

24. I. Kosova Savaşı’nda şehit olan padişahtır.

25. Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kuran padişahtır.

26. İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

27. Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybeden padişahtır.

28. Fetret Devri’ne son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan padişahtır.

29. Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bırakan padişahtır.

30. Döneminde Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleştiği padişahtır.

Aşağıda verilen divan üyelerinin kim olduklarını karşılarına yazınız.

31. Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere tuğra çeker, fethedilen toprakları gelirlerine göre kaydederdi. ………………

32. Divan toplantılarında büyük davalara bakar, kadıların ve müderrislerin atamalarını yapardı. ………………

33. Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verirdi. ………………

34. Bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumluydu. ………………

35. Devletin dış işlerinden sorumluydu. Yabancı devletlerden gelen mektupları tercüme ederdi. ………………

36. Osmanlı Devleti’nde donanma komutanıdır. ………………

37. Padişahın vekili ve yardımcısıdır. Padişahın mührünü taşırdı. Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu komuta ederdi. ………………

38. Daha çok askerî ve siyasi işlerden sorumluydular. Devlet idaresinde veziriazama yardım ederlerdi.

Aşağıda verilen askeri kavramların karşısına uygun ifadeler yazınız.

39. Orhan Bey zamanında kurulan ilk düzenli ordudur. ………………

40 Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren ocaktır. ………………

41. Üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alan, savaş zamanı orduya katılıp, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlayan ocaktır. ………………

42. Osmanlı Devleti’ne bağlı eyaletlerde tımar sahiplerinin besledikleri atlı askerlerdir. ………………

43. Ordunun silahlarını temin etmek, bu silahların bakım ve tamirini yapmakla görevli askerlerin bulunduğu ocaktır. ………………

44. Düşman topraklarına akınlar yaparak araziyi keşfedip bilgi toplayan askerlerdir. ………………

45. Orduya ait topların yapımı, bakımı ve tamiri ile görevli ocaktır. ………………

46. Osmanlı Devletinde donanmanın en büyük komutanına verilen addır. ………………

(Alıntıdır)

YORUMLAR

  1. Katrenaz dedi ki:

    Hocam merhaba ben katre herzamanki gibi çok faydalı oldu 🙂

  2. Oghgcbh dedi ki:

    Cevap yok

error: Content is protected !!