7.Sınıf 2.Ünite Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Pekiştirme Etkinliği (Cevap Anahtarı)

Ekonomik – Tekfur – Uç Beyliği – Çimpe Kalesi – Koyunhisar Savaşı – Karesioğulları – Kayı – Kösedağ Savaşı

Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilmesi Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasına neden olmuştur.

2. Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde yöneticilere ve Hristiyan beylerine Tekfur denilirdi.

3. Osmanlı Devleti’nin kurucuları, Oğuzların Günhan koluna mensup olan Kayı boyudur.

4. Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhafaza eden ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yarı bağımsız beyliklere uç beyliği denir.

5. Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği ilk beylik Karesioğulları Beyliği’dir.

6. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de aldığı ilk yer Çimpe Kalesi’dir.

7. Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır.

8. Osmanlı Devleti 1299 yılında Söğüt’te kurulmuştur.

9. Kayı boyu Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından Bizans Devleti sınırına uç beyliği olarak yerleştirilmişlerdir.

10. Önemli ticaret yolları üzerinde olan Bursa’nın fethedilmesi Osmanlı Devletine ekonomik olarak katkı sağlamıştır.

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

11. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktur. ( D )

12. Osmanlı Devletinin büyüyüp gelişmesinde Anadolu’da çeşitli mesleklerden kişilerin bir araya geldiği Ahilik teşkilatının etkisi büyüktür. ( D )

13. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş Sırpsındığı Savaşı’dır. ( D )

14. Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında kurulmuş olması genişlemesini olumsuz etkilemiştir. ( Y )

15. Osmanlı Devleti Balkanlarda uyguladığı iskan politikası ile Rumeli’de kalıcı olmayı başarmıştır. ( D )

16. Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde olması Osmanlı Devletinin batı yönündeki ilerleyişini kolaylaştırmıştır. ( D )

17. Osmanlı Devletinin Moğol baskısından uzak bir bölgede kurulmuş olması büyümesini olumsuz etkilemiştir. ( Y )

18. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temeli sanayiye dayanıyordu. ( Y )

19. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının hızlı olarak genişlemesinde askerî teşkilat önemli rol oynamıştır. ( D )

20. Osmanlı Devleti ele geçirdiği topraklarda kalıcı olabilmek için “tımar sistemi” adı verilen bir yöntem uygulamıştır. ( Y )

Aşağıda verilen çalışmaların hangi padişah döneminde gerçekleştiğini karşısında yazınız.

21. Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazanan padişahtır. Osman Bey

22. Bursa’yı fethederek başkent yapan padişahtır. Orhan Bey

23. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kuran padişahtır. Orhan Bey

24. I. Kosova Savaşı’nda şehit olan padişahtır. I. Murat

25. Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kuran padişahtır. I. Murat

26. İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. Yıldırım Beyazıt

27. Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybeden padişahtır. Yıldırım Beyazıt

28. Fetret Devri’ne son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan padişahtır. I. Mehmet (Çelebi)

29. Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bırakan padişahtır. II. Murat

30. Döneminde Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleştiği padişahtır. II. Murat

Aşağıda verilen divan üyelerinin kim olduklarını karşılarına yazınız.

31. Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer belgelere tuğra çeker, fethedilen toprakları gelirlerine göre kaydederdi. Nişancı

32. Divan toplantılarında büyük davalara bakar, kadıların ve müderrislerin atamalarını yapardı. Kazasker

33. Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verirdi. Şeyhülislam

34. Bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumluydu. Defterdar

35. Devletin dış işlerinden sorumluydu. Yabancı devletlerden gelen mektupları tercüme ederdi. Reisülküttap

36. Osmanlı Devleti’nde donanma komutanıdır. Kaptanı Derya

37. Padişahın vekili ve yardımcısıdır. Padişahın mührünü taşırdı. Padişah sefere katılmadığı zaman orduyu komuta ederdi. Sadrazam

38. Daha çok askerî ve siyasi işlerden sorumluydular. Devlet idaresinde veziriazama yardım ederlerdi. Vezirler

Aşağıda verilen askeri kavramların karşısına uygun ifadeler yazınız.

39. Orhan Bey zamanında kurulan ilk düzenli ordudur. Yaya ve Müsellem

40.Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren ocaktır. Acemi Ocağı

41. Üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alan, savaş zamanı orduya katılıp, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlayan ocaktır. Yeniçeri Ocağı

42. Osmanlı Devleti’ne bağlı eyaletlerde tımar sahiplerinin besledikleri atlı askerlerdir. Tımarlı Sipahiler

43. Ordunun silahlarını temin etmek, bu silahların bakım ve tamirini yapmakla görevli askerlerin bulunduğu ocaktır. Cebeci Ocağı

44. Düşman topraklarına akınlar yaparak araziyi keşfedip bilgi toplayan askerlerdir. Akıncılar

45. Orduya ait topların yapımı, bakımı ve tamiri ile görevli ocaktır. Topçu Ocağı

46. Osmanlı Devletinde donanmanın en büyük komutanına verilen addır. Kaptanı Derya

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!