6.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Ne öğrendik (Soru-Cevaplar)

6.SINIF 2.ÜNİTEDE KÜLTÜR VE MİRAS NE ÖĞRENDİK (SORU-CEVAPLAR)

1-……… Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir cevap Karahanlılar


2-Türkçeyi resmi dil ilan eden ler……… dır
Cevap: Karahanlılar


3-Karahanlılar’ın Türkçeyi resmi dil ilan etmeleri onların………….. Olduklarını gösterir
Cevap: milliyetçi


4. Karahanlılarda Yusuf Has Hacip in devlet yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunduğu eseri Kutadgu Bilig tir


5…………..nın Araplara Türkçe öğretmek için yazdığı eser divanı Lügatit Türk tür
Cevap: Kaşgarlı Mahmut


6. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ticaret için önemli yolların üzerinde yapılan Kervansaray lara Karahanlılar……………… demişlerdir
Cevap:Ribat


7- Gazneliler Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyeti Hindistan’a yayılmışlardır


8-Sultan ünvanını ilk defa………………. kullanmıştır
Cevap: Gazneli Mahmut

9-Gazneliler döneminde Gazneli Mahmut’un sarayımın en değerli hazinesi olarak gösterdiği bilim insanı ………..dır
Cevap: Biruni

10. Gazneliler Büyük Selçuklu devleti ile 1040 yılında…….. Savaşı’nda yenilmişler ve böylece bir Türk devleti yıkılış sürecine (Gazneliler), bir Türk devleti ise (Selçuklular) kuruluş dönemine girmiştir.
Cevap: Dandanakan

11. Türklerin ilk yurdu…………….. Yani Türkistan’dır. Türkistan kelime olarak Türklerin yaşadığı ülke anlamına gelir.
Cevap: Orta Asya


12-Orta Asya’nın coğrafi koşulları Türklerin temel ekonomik faaliyet olarak hayvancılığı ve buna bağlı olarak …………. bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlamıştır
Cevap: göçebe


13-Türkler Orta Asya’dan Çin baskısı, boylar arası mücadele nüfusun artması otlakların daralması ve salgın hastalıklar nedeniyle göç etmişlerdir
14-Bilinen ilk Türk devleti…………………. devletidir.


15-……………. Orta Asya’da yaşayan bütün Türkleri tek bayrak altında toplanmıştır
Cevap Metehan


16-Türk adıyla kurulan ilk devlet…………………. devletidir
Cevap: Göktürkler


17-yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Uygurlar savaşmayı ve et yemeği yasaklayan ……………….. Dinini kabul etmişler, yerleşik yaşama geçtikleri için tarım yapmışlar ve mimari lerde yapmışlardır
Cevap: Mani


18-Uygurların matbaa ve kağıdı kullanmış olmaları …………….  alanda ileri gittiklerini gösterir
Cevap: Kültürel


19-İslamiyet öncesi döneme Araplar arasında yapılan uygulamalar nedeniyle ……………… denir
Cevap: cahiliye dönemi


20-Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanıdıkları Barış antlaşması………………..dır
Cevap: Hudeybiye


21-Hazreti Ebubekir döneminde Kur’an-ı Kerim…………Hz Osman döneminde ise çoğaltılmıştır
Cevap: kitap haline getirilmiştir.


22-İslam tarihinde hazreti Ömer dönemi devlet teşkilatlanması tamamlandığı dönemken…………….. Dönemi iç karışıklıkların yaşandığı dönem olduğundan fetihler durmuştur
Cevap: Hz.Ali


23-Dört halife döneminden sonra İslam tarihinde…………… Dönemi başlamış iyilik İslam parası basılmış İspanya fethine başlanmış ve Arapça resmi dil ilan edilmiştir
Cevap: Emeviler


24-Emevilerin………………… Yapmışlar, diğer milletlere değer vermemişlerdir Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) demişler ve bu durumda Emevilerin yıkılmasının temel sebebi olmuştur
Cevap: Arap milliyetçiliği


25-Emevilerden sonra Abbasiler döneminde Türklere devlet yönetiminde ve Ordu’da görevler verilmiş Arap olmayanlara emevilerin aksine………………….ile yaklaşmış lar, ve bu durumda diğer milletlerin Müslüman olmasını hızlandırmıştır
Cevap: Hoşgörü


27-Türkler Araplar ile Çinliler arasındaki…………………….. Savaşı’nda Müslüman Arapları desteklemiş ve Türkler kitleler halinde Gök tanrı inancını bırakıp Müslüman olmuşlardır
Cevap Talas


28-Türklerin İslamiyeti benimsemelerinde İslamiyet ile Gök tanrı inancı arasındaki benzerlikler etkili oldu
Gazneli devleti en önemli hükümdarı Gazneli Mahmuttur Devlet en gelişmiş dönemini onun zamanında yaşamış hindistan’a 17 sefer yapılmış ve burada islamiyet’in yayılması sağlanmıştır. Bunun bunun sonucu olarak Abbasi halifesi tarafından kendisine Sultan ünvanı verilmiştir . Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut tur


29-Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri ile birlikte 1015 yılında ………… Anadolu’ya ilk akınları başlatmıştır
Cevap: Çağrı Bey

30-Sultan Alparslan döneminde Bizans imparatoru Romen diyojen ile…………………. Savaşı yapılmış ve Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır
Cevap Malazgirt


31-Malazgirt Savaşı’nın ardından Alparslan Anadolu’ya komutanlarını göndererek fethettikleri yerlerde kendi adlarıyla devletlerini kurabilecekleri ni söylemekteki amacı Anadolu’yu kısa sürede türkleştirmektir.


32-Büyük Selçuklu devleti veziri………….. Devlet adamlarına yönetimde fikir vermek amacıyla siyasetname adlı eseri yazmıştır
Cevap nizamülmülk

33 Büyük Selçuklu devleti en parlak dönemini …………… Zamanında yaşamıştır Onun döneminde celali takvimi hazırlanmış rasathane kurulmuştur cevap Melikşah


34-İlk Türk denizcisi…………..sır
Cevap Çakabey


35-Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin Anadolu’nun hem türkleşmesini hem de……………………… Sağlamıştır
Cevap Müslümanlaşmasını


36 Avrupalıların Müslüman dünyasına yaptıkları seferlere………………. Seferleri denir bu seferlerden 1.sinde Selçuklu devleti başkentinin İznik Konya’ya taşımıştır


37……………. Savaşı Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır

cevap Malazgirt


38…………… Savaşçı Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olduğunu Avrupalıların Anadolu’ya artık Türkiye demeye başladıkları ve Türklerin atılamayacağını ispatlayan savaştır
Cevap miryokefalon


39-Türkiye (Anadolu) Selçuklu devleti zamanında kara ve deniz ticareti gelişmiş dünyada ilk defa ticaret yapan tüccarların Selçuklu ülkesinde zarar görürlerse zararları karşılanmış yani sigortalanmış tır ayrıca……………… lar yaparak ticareti geliştirmişlerdir
Cevap kervansaray


40-………………. Savaşı ile Anadolu’nun büyük kısmı moğolların egemenliğine girmiş ve Anadolu’da siyasi Birlik bozulmuş beylikler dönemi yeniden başlamıştır
Cevap Kösedağ


41-Anadolu’nun türkleşmesinde ve islamlaşmasında Hacı Bektaşi Veli Yunus Emre Ahi Evran Mevlana gibi düşünürler……………. Anlamında büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca devlet adamlarının Anadolu’da yaşayan farklı milletlere hoşgörülü ve adil bir yönetim anlayışı etkili olmuştur
Cevap düşünce (fikri)


42 Türkler Anadolu’ya geldikten sonra medreseler imarethaneler kütüphaneler vakıflar ile zengin bir kültürel hayat oluşturmuştur bulurum Anadolu’nun türkleşmesinde önemli rol oynamıştır


43-tarihte İpek ve……………. Yolunda canlı bir ekonomik faaliyet yapılmış bu yollar için savaşılmış ve doğu ile batı arasında kültürel etkileşim de önemli rol oynamıştır
Cevap baharat

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!