5.Sınıf Sosyal Bilgiler 5.Ünite Özeti Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

04.09.2020
9.881
A+
A-

YAŞADIĞIM YERDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir.

İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır:

Tarım: Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin bütününe tarım denir.Arazinin düz, toprağın verimli olduğu ve iklimin elverişli olduğu yerlerde tarım yapılır.

Hayvancılık: Çeşitli hayvanların beslenerek para kazanılması faaliyetine denir. Küçük Baş (Koyun, Keçi), büyük Baş (İnek, Öküz) kümes (Tavuk, Hindi, Ördek) , ipek Böcekciliği, balıkcılık, arıcılık hayvancılık faaliyetleri çeşitleridir.Çayırların ve otlakların geniş yer kapladığı alanlar hayvancılığa uygundur.

Madencilik: Yer altında bulunan kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal ham maddeyi sağlamaktır.Sanayi: Ham madde veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesi için kurulan tesislere sanayi (endüstri) denir.Sanayi üretiminin yapıldığı yere fabrika denir

Turizm: İnsanların gezmek, dinlenmek, eğlenmek vb. amaçlarla yaptıkları gezilere denir. Yaz turizmi, kış turizmi, tarih turizmi, doğa turizmi vb çeşitleri vardır.

Ormancılık: Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ülkemiz topraklarının % 26 sı ormanlarla kaplıdır. Orman bakımından en zengin bölgemiz yağışların en fazla olduğu Karadeniz bölgesi iken en fakir bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir.

Ticaret: Ülkeler arasında veya ülke içinde kâr amacıyla yapılan alış-verişe ticaret denir.Ülke içinde yapılan ticaret iç ticaret, ülkeler arasında yapılan ticarete de dış ticaret denir.

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır. (Dış satım)

İthalat: Başka bir ülkeden mal satın alma işidir. (Dış alım)

Hizmet : Bir şey üretilmeyip sadece hizmet edilen ekonomik faaliyetlere denir. Memurluk (Polis, Öğretmen, Doktor), Bankacılık, İnşaat, Askerler. Nüfusu fazla olan yerlerde sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetleri gelişmiştir.

BÖLGELERE GÖRE EKONOMİK FAALİYETLER

İÇ ANADOLU BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

İç Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim hâkimdir. Kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçtiği için don olayı görülmektedir. İklime uygun olarak daha çok tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Türkiye   topraklarının   %21’ini    kaplar.

Tarım alanları en geniş bölgemizdir. Ülkemizin “tahıl ambarı” olarak adlandırılır. Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tarım sektöründedir.

Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını ön plana çıkarır. Nadas ihtiyacı duyulur. Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolaylaştırıştır. Tarım iklim şartlarına bağlıdır. özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar oluşturur.

Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek, nohut, ve elmanın en fazla yetiştirildiği bölgemizdir.

Özellikle ülkemizde üretilen patates, nohut ve şeker pancarının büyük bir bölümü bu bölgeden karşılanır.

HAYVANCILIK:

Arazi yapısı ve bitki örtüsü küçükbaş hayvancılığına daha uygundur. Bölge toplam hayvan sayısının en fazla olduğu bölgemizdir. İç Anadolu Bölgesi’nde yağış azlığı nedeni ile gür otlaklara rastlanmaz. Bozkır denilen bitki örtüsü hakimdir. Bu nedenle bölge küçükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir. Özellikle koyun, kıl keçisi ve tiftik(Ankara) keçisi beslenir.

MADENCİLİK:

Madenler açısından fazla zengin değildir. Lüle taştı(Eskişehir), krom, linyit (Ankara), kaya tuzu(Nevşehir), civa(Konya), bor mineralleri (Eskişehir) başlıca çıkarılan madenlerdir. Tuz Gölü’nden önemli oranda tuz üretimi yapılmaktadır.

SANAYİ:

Sanayisi gelişme yolundadır. Sanayi kuruluşlarının, Marmara ve Ege Bölgesi’nden sonra en fazla olduğu bölgemizidir.

Sanayi kuruluşları Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Konya ve Kayseri’de yoğunlaşmıştır.

Petrol arıtma tesislerinden Orta Anadolu Petrol Rafinerisi Kırıkkale’de kurulmuştur.

TURİZM:

Turizmin en fazla geliştiği dördüncü bölgemizdir. Çünkü bölge; doğa, tarih ve kültür değerleri açısından çok zengin bir bölgemizidir.

KARADENİZ BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

Dağlık ve engebeli bir yeryüzü şekline sahip olması, iç kesimlerle ulaşımın yeterince gelişmemesi gibi etkenler, bölge ekonomisini olumsuz etkilemiştir.

Karadeniz Bölgesi, her mevsim yağış aldığından bol yağış isteyen ürünler yetiştirilir. Doğal bitki örtüsü ormandır. Ormanların çokluğu, ağaçla ilgili ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.

Bölgede dağlar geniş yer kaplamaktadır. Bu yüzden Karadeniz Bölgesi’nde araziler engebelidir.

Taşkömürü, bakır ve linyit yatakları sayesinde madencilik gelişmiştir. Bölgedeki halk çiftçilik, madencilik, balıkçılık yaparak geçimini sağlar.

Bölgeden, ülkemizden yetiştirilen ürünlerin;

^ Çayın tamamı,

^ Fındığın %83’ünü

^ Yeşil mercimek ve patatesin %50’ye yakını,

^ Mısırın %50’si,

^ Tütünün yaklaşık %15’i elde edilir.

^ Bu bölge ayrıca; ülke balıkçığında önemli bir

yer tutar.

SEBZE VE MEYVECİLİK:

Karadeniz kıyılarında fazla yağıştan ve güneşli gün sayısının az olmasından dolayı sebzecilik fazla gelişmemiştir. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yükseltinin ve ılıman iklimin etkisiyle Bafra ve Çarşamba ovarlında sebzecilik yaygındır. Tokat ve Amasya’da elma, Doğu Karadeniz kıyılarında kivi ve mandalina az da olsa üretimi yapılan meyvelerdir.

HAYVANCILIK

Ekonomik değer taşıyan hayvanların üretilmesi, beslenmesi ve pazarlanması gibi işlere hayvancılık denir.

Tarım alanlarının yetersiz olması, her mevsimi yağışlı olmasından dolayı bol su kaynaklarına ve otlaklara sahip olması gibi nedenlerle hayvancılık, Karadeniz Bölgesi kırsal kesiminde halkın önemli bir geçim kaynağıdır.(Doğu Karadeniz)

Ordu, Rize dolaylarında yağışların her mevsime dağılması sonucu doğal bitki örtüsü zenginleşmiştir. Bu nedenle arıcılık(balcılık) da oldukça yaygındır.

BALIKÇILIK

Karadeniz kıyılarında tarım alanlarının yetersiz olması ve sanayinin az gelişmesi gibi nedenlerle, kıyı şeridindeki bölge halkı, balıkçılığa yönelmiştir. Bu nedenle ülkemizde denizlerden sağlanan balık üretiminin yaklaşık %70’i Karadeniz Bölgesi’nden sağlanır.

ORMANCILIK:

Yağışların en çok olduğu bu bölgemiz ormanlar bakımından da en çok olan bölgemizdir. Bu yüzden Karadeniz Bölgesinde orman ürünlerine bağlı sanayi fazladır.Kağıt fabrikaları,Mobilya,Sunta ve Kereste Fabrikaları gibi

MADENCİLİK:

Bölge maden kaynakları bakımından fazla zengin değildir. Ancak, Türkiye taşkömürü üretiminin tamamını, bakırın ise %50’den fazlası bu bölgeye aittir.

SANAYİ:

Bölgede sanayi kuruluşları, bölgenin doğal kaynakları ve doğal özelliklerine göre şekillenmiştir.

Bölge bakır işletmeleri, kereste ve kağıt fabrikaları, çay, fındık, şeker, çimento, cam, demir-çelik fabrikaları bölgenin başlıca sanayi kuruluşlarıdır.

TURİZM:

Bölge turizm bakımından önemli bir gelir potansiyeline sahiptir. Bölgenin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler turizme önemli katkısı vardır. Ancak her mevsim yağışlı olmasından dolayı deniz turizmi fazla gelişmemiştir.

AKDENİZ BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

Akdeniz iklimi sayesinde kışlar ılık geçer. Ancak iklimin etkisi, Toros Dağları’nın kıyıya paralel uzanması nedeniyle iç kesimlere ulaşmaz. Tarım, sanayi, ticaret ve turizm önemli yer tutar.

TARIM:

Akdeniz bölgesinde tarım geniş yer tutar. Ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır. Çalışan nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Türkiye’de tarımdan elde edilen gelirin en yüksek olduğu bölgedir.

Bölümde verimli tarım alanlarının oluşu ve iklim şartlarının uygunluğu yıl boyunca tarım faaliyetlerinin üretilmesini sağlamıştır. Topraktan yılda iki veya üç defa ürün alınabilmektedir. Akdeniz Bölgesi’ndeki ekili alanların yaklaşık üçte ikisinde tahıl tarımı yapılır. Tahıl ürünleri arasında buğday ve arpa önde gelir. Bölgede sanayi bitkilerinin üretimi de önemli bir yere sahiptir. Sanayi bitkilerinden pamuk, bölgenin ana gelir kaynaklarından birisidir.

Akdeniz Bölgesi’nde meyve ve sebze yetiştiriciliği de önemlidir.

Turfandacılık son yıllarda ulaşımın gelişmesine dayalı olarak çok ilerlemiştir.

Meyvecilikte ilk sırayı turunçgiller alır.

Türkiye’nin turunçgiller üretiminin önemli bir kısmı bu bölgemizde gerçekleştirilir. Muz, ise bu bölgeye özgü bir meyvedir.

HAYVANCILIK:

Akdeniz bölgesinde hayvancılık fazla gelişmemiştir. Bu nedenle ülke ekonomisine fazla katkı sağlamaz. Sığır, koyun ve keçi Toroslar’da yaylacılık yapanlar tarafından yetiştirilir.

SANAYİ:

Adana Bölümü’nde sanayi daha fazla gelişmiştir. Adana Bölümü’nde dokuma, madeni eşya, tütün, gıda, kimya, suni gübre, plastik, tarım araçları, çimento, cam ve tuğla fabrikaları vardır. Mersin önemli bir liman kentidir. Bu ilimizde, Ataş Petrol Rafinerisi bulunur.

TURİZM:

Bölge turizmden elde edilen gelirler bakımından üçüncü sıradadır. Turizm kıyı kesimlerinde özelikle de Antalya çevresinde önemli bir gelir kaynağıdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

Bölgenin ana geçim kaynağı tarımdır. GAP(Güney Doğu Anadolu Projesi)’ın tam anlamıyla uygulamaya girmesiyle tarım ürünlerinde de artış sağlanacaktır.

Kırmızı mercimek, Antep fıstığı, kırmızı biber, ve karpuz bölgedeki önemli tarım ürünleridir.

Sulamanın sınırlı olduğu yerlerde buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün tarımı yapılırken sulamanın yeterli olduğu yerlerde pamuk yetiştirilir.

Tarımı sınırlandıran en önemli sorun, kuraklık ve sulamanın etersizliğidir. Tamamlanmaya çalışılan GAP ile bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

HAYVANCILIK:

Bölgede platolar ve bozkırlar çok görüldüğü için küçük baş hayvancılık(koyun, keçi) yaygın olarak yapılır. Keçi daha çok yüksek alanlarda yaygındır. Canlı hayvan ticaretinin gelişmiş olduğu bölgede, hayvansal ürünler önemli bir gelir kaynağıdır.

SANAYİ:

Bölgede Gaziantep dışında sanayi çok fazla gelişmemiştir. Başlıca sanayi kolları tarım ürünleri ve petrole dayalı olarak gelişmiştir. Türkiye’de petrolün büyük bir bölümü bu bölgede çıkarılmaktadır. Bu üretim, Türkiye petrol tüketiminin yaklaşık %15’ini karşılar.

Batman’daki Petrol rafinerisi, bölgenin de en önemli sanayi kuruluşudur.

Bölgede sınır ticareti yaygındır.

TURİZM:

Bölge tarihsel geçmişli ve kalıntıları ile turizme hizmet etmektedir. Ancak yeterli tanıtım ve alt yapı olmadığından turizm yeterince gelişmemiştir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

TARIM:

Bölgede tarım fazla gelişmemiştir. Çünkü; Bölge, ülkemizin en dağlık ve en engebeli bölgesi olduğundan tarıma elverişli toprakları azdır.

Yaz mevsimi kısa ve yaz sıcakları yetersizdir. Bölgenin batısı ve güneyinde iklim daha yumuşaktır. Ayrıca sulama imkanları daha fazladır. Buna rağmen bölgede sanayi pek gelişmediğinden halkın çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

Bölgede üretilen en önemli ürünler buğday ve arpadır.

Yurdumuzda tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. Sıcaklık çok düşük olduğu için sebze üretimine en az elverişli bölgemizidir.

HAYVANCILIK:

Bölgede otlak ve meraların fazla olması, iklimsel ve yeryüzü koşullarından dolayı tarımsal faaliyetlerin yeterince yapılamamasından dolayı hayvancılık en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir. Hayvancılıkta geleneksel yöntemlerin kullanılması ürün miktarını düşürmektedir.

Erzurum-Kars Bölümü’nde yaz yağışlarının fazla olmasıyla oluşan çayırlar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Bölgenin güneyindeki ovalarda ise küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Bölgede yapılan hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli yeri vardır. Ayrıca arıcılık (bal üretimi) önemli geçim kaynaklarındandır.

MADENCİLİK:

Türkiye’de maden rezervinin(miktarının) en fazla olduğu bölgemizdir. Ancak bu madenler ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerden     dolayı  yeterince işletilememektedir.

SANAYİ:

İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bölgede, sanayi yeterince gelişmemiştir. Sanayi üretimi bakımından en geri kalmış bölgemizidir. Bölgedeki sanayi kuruluşları daha çok tarım ve madenciliğe dayalıdır. Bölgede şeker, dokuma, sigara, maden, yem, hayvansal ürünler, çimento sanayisi yer almaktadır.

Bölgede yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının yeterli olması nedeniyle, su gücünden elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik üretimin en fazla olduğu bölgemizdir. Bu nedenle en fazla elektrik enerjisi üretilen bölgemizdir.

Bölge, Türkiye ekonomisine en fazla katkıyı elektrik enerjisi, hayvancılık ve madencilik alanında sağlamaktadır.

TURİZM:

Bölgenin turizm etkinlikleri tarihi zenginlikler ve doğal güzellikler üzerine kurulmuştur. Ancak turizm potansiyeli olmasına karşın ulaşım, iklim şartları, büyük merkezlere uzak olması, tanıtım eksikliği gibi nedenlerle turizmin bölge ülke ekonomisine katkısı çok azdır.

EGE BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

Akdeniz iklimi görüldüğü için ılıman bir iklime sahiptir. Dağlar denize dik uzandığı için iklimin etkisi iç kesimlere kadar uzanır.

Tarım ve hayvancılık, sanayi, ticaret ve madencilik gelişmiştir.

Bölgede tarım oldukça gelişmiştir. Bölge, yüz ölçümüne göre ekili dikli alanların oranları %24 ile Türkiye’de üçüncü sırada yer almaktadır. Kıyı şeridinde zeytin, pamuk, incir, tütün, turunçgiller gibi ürünler ile çeşitli sebzeler yetiştirilir. İç kesimlerde ise karasal iklim özelliklerinin de etkisiyle şeker pancarı ve tahıl tarımı yaygındır.

HAYVANCILIK:

Menteşe Yöresi’nde ise arıcılık(çam balı üretimi) yaygın olarak yapılır. Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa- Denizli) kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde arıcılık, kıyılarda balıkçılık yapılır.

MADENCİLİK:

Türkiye’de en fazla linyitin çıkarıldığı ve en kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizidir. Linyit yatakları fazla olduğu için termik santrallerde fazladır. Yatağan(Muğla), Tunçbilek (Kütahya) soma(Manisa) da termik santraller vardır.

SANAYİ:

Sanayi bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır.Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından farklılık vardır.

Jeotermal Enerji:

Yerin derinliklerinden gelen sıcak buhar, gaz ve sudan elde edilen enerjidir.

Denizli-Sarayönü Türkiye’nin tek jeotermal enerji santralidir.

MARMARA BÖLGESİ EKONOMİK FAALİYETLERİ

Türkiye’deki üç iklim tipinin de görüldüğü Marmara Bölgesi ekonomik faaliyetler bakımından çeşitlilik gösterir.

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ulaşım rahatlığı nedeniyle sanayi ve ticaret de oldukça gelişmiştir.

Coğrafi bölgelerimiz içerisinde yükseltisi en az olan bölgemizdir. Ekili dikili arazi oranı %30’dur.  Ormanlık  alan  oranı  %11,5’tir.   Yüz ölçümüne göre ekili dikili alanı en fazla olan bölgemizdir. Sebebi engebenin az, düzlüklerin fazla olmasıdır.

Bölge Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73’ünü gerçekleştirir. Bağcılık da hayli gelişmiştir.

İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği yapılmaktadır.

Sanayisi ve ekonomisi çok gelişmiş bir bölgemizdir. Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi İstanbul – Adapazarı arasında bulunmaktadır.

Ulaşımın ve ham madde temininin kolay olması ve pazarlama kolaylığı gibi sebeplerle sanayisi çok gelişmiştir. Milli gelirimizin önemli bir kısmı bu bölgemizden karşılanır.

Enerji tüketiminde ilk sıralardadır. Türkiye’ de üretilen enerjinin üçte biri Marmara Bölgesi’nde tüketilir.

Başlıca sanayi ürünleri olarak otomotiv, işlenmiş gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya ürünlerini sayabiliriz.

Bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan faktörler:

 • Hammadde teminin kolay olması,
 • İş gücünün fazla olması,
 • Pazarlama kolaylıkları,
 • Ulaşımın kolaylığı,
 • Tüketici nüfusun fazla olması gibi etmenler sanayinin gelişmesinde etkili olmuştur.

EKONOMİ VE YAŞAMIM

 • Ekonomik faaliyetlere bağlı olarak insanların yaşam tarzları ve sosyal faaliyetleri değişir. Bir yerdeki iş imkanları oranın ekonomik faaliyetlerine göre değişiklik gösterir. İş imkanı fazla olan yerler göç alır ve nüfus artar. Nüfusun artmasına bağlı olarak eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve alt yapı hizmetlerinde sorunlar ortaya çıkar.
 • Düz ve verimli topraklar Ilıman iklim   TARIM
 • Otlak ve çayırlar fazla – HAYVANCILIK
 • Karlı gün sayısı fazla – KIŞ TURİZMİ
 • Yer altı kaynakları fazla – MADENCİLİK
 • Yaz mevsimi sıcak, deniz – YAZ TURİZMİ
 • Ağaçlık alanlar fazla – ORMANCILIK
 • Hammadde, ulaşım, fabrika – SANAYİ

ÜRETİM SERÜVENİ

Ekonomide üç temel faaliyet alanı vardır.

Bunlar üretim, dağıtım ve tüketimdir.

Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir. Buğday yetiştirmek, ekmek yapmak, mobilya yapmak birer üretim faaliyetidir.

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

Tüketim: İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir. Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz.

EKONOMİ İÇİN YENİ FİKİRLER

–GİRİŞİMCİ: Yetiştirilen ürünleri değerlendiren açık fikirli olan, yeni şartlara uyum sağlayan, fırsatları değerlendiren yeni ve üretim alanları oluşturan kişilere girişimci adı verilir.

Girişimci insanları özellikleri:

Kendine güvenir.

Yeniliklere açıktır.

Değişen şartlara göre kendini geliştirir. İyi gözlem yapar.

Fırsatları iyi değerlendirir. Kararlıdır.

HAKLARIMI KULLANIYORUM

Günlük hayatımızda tüketici olarak çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz.Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda mutlaka hakkımızı aramalıyız.Yani bilinçli tüketiciler olmalıyız.

Bilinçli tüketici; alışveriş yaptığında fiş veya faturasını alan, kusurlu bir mal aldığında hakkını arayan, ihtiyaçlarına göre alışveriş yapan kişiye denir.

 • Satın aldığımız ürünlerde hata olmamalıdır.
 • Ürün ambalajında ve kullanma kılavuzunda belirtilen özelliklerde olmalıdır.
 • Herhangi bir ürün aldığımızda fiş veya faturasına almamız gerekir.
 • Aldığımız ürün ayıplı veya kusurlu çıkarsa iadesini ya da değişimini istemeliyiz.
 • Ürünü aldığımız firma kabul etmezse tüketici olarak çeşitli kuruluşlara başvurabiliriz. Bunlar;
  • Tüketici Hakem Heyetleri
  • Tüketici Mahkemeleri
  • 175 Alo Tüketici Hattı
  • Tüketici Bilgi sistemi

( www.tuketici.gov.tr)

Tüketici olarak hakkımızı aramak istediğimizde başvurularımızı dilekçe yazarak yapmalıyız. Ayrıca ürünle ilgili fiş veya fatura gibi belgeler dilekçeye eklenmelidir. Fiş veya faturamız olmazsa ürünü nereden ve ne zaman aldığımızı kanıtlayamayız.

ÇEVREMDEKİ MESLEKLER

Meslek: Kişinin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı işe meslek denir.

Meslekler istek ve ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. Bir insan tek başına bütün istek ve ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu sebeple toplumda farklı meslek ortaya çıkmıştır. Eğitim için öğretmenlik, hastalıkların tedavisi için doktorluk, çevre temizliği için temizlik görevlileri, güvenliğimizin sağlanması için polislik, gıda ihtiyacı için çiftçilik, yangınların söndürülmesi için itfaiyecilik gibi.

Meslekler kişilerin yaşadığı yerdeki ekonomik faaliyetlerle ilgilidir. Mesela ormanın fazla olduğu yerde mobilyacılık, yer altı kaynaklarının fazla olduğu yerde madencilik, turizmin geliştiği yerlerde turist rehberliği, sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde fabrika işçiliği yapılması gibi.

Toplumun ihtiyaçları değiştikçe bazı mesleklerde önemini kaybetmektedir. Eskiden çok önemli olan bazı meslekler teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski önemini kaybetmiştir. Mesela eskiden el tezgahlarında halı ve kilim dokumacılığı yapılırken günümüzde halı ve kilimler fabrikalarda üretilmektedir.

Eskiden ulaşım at arabalarıyla yapılıyordu ve nalbantlık önemli bir meslekti. Günümüzde ise ulaşımda otomobiller kullanılıyor ve araba ve lastik tamirciliği yaygın bir meslek haline geldi.

BÖLGELERİN EKONOMİK FAALİYETLERİNE GÖRE MESLEKLER

MARMARA BÖLGESİ: Sanayinin en  fazla geliştiği bölgemizdir. İş imkanları fazladır. Bu sebeple göç alır. Nüfusun önemli kısmı hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Meslekler: Sanayici, Fabrika işçisi, bankacılık, öğretmenlik, doktorluk, şoförlük, kaptanlık…

AKDENİZ BÖLGESİ: Yaz mevsimi uzun sürer ve turizm gelişmiştir. Doğal ve tarihi güzelliklere sahiptir.

Meslekler: Turist rehberliği, otel işletmeciliği, Garson, esnaf, tercümanlık, taksici, aşçılık, animatörlük, tur işletmeciliği…

KARADENİZ BÖLGESİ: Orman bakımından en zengin bölgemizdir. Buna bağlı olarak ormancılık en önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Ayrıca deniz kıyısında yer alır.

Meslekler: Orman işçisi, mobilyacılık, orman mühendisliği, orman bekçiliği, balıkçılık…

İÇ ANADOLU: Geniş ovalara sahiptir. Tarım en önemli ekonomik faaliyettir. İklimi tahıl tarımına uygundur.

Meslekler: Çiftçilik, ziraat mühendisliği…

EGE BÖLGESİ: Verimli ovalara sahiptir. Üretilen ürünler buradaki fabrikalarda işlenir. Turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Meslekler: Gıda mühendisliği, pazarlamacılık, makine mühendisliği, otelcilik, turist rehberliği, çiftçilik, fabrika işçiliği …

GÜNEYDOĞU ANADOLU: ülkemizde petrol sadece bu bölgeden çıkarılır. GAP projesi ile tarım önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Meslekler: Çiftçilik, maden mühendisliği, maden işçiliği, sondaj mühendisliği, iş güvenliği uzmanı

DOĞU ANADOLU: Yaz yağışlarının görüldüğü Erzurum-Kars bölümünde geniş otlaklar ve çayırlar yer alır. Yükseltisi fazla, tarım yapacak düz alan kısıtlıdır.hayvancılık gelişmiştir.

Meslekler: Besicilik, çobanlık, veterinerlik…

YORUMLAR

 1. ...♥️ dedi ki:

  Çok güzel 👍🏻Ama biraz daha kısa olsaydı keşke .Çok daha güzel olurdu .

 2. Gerekiyo mu isim:) dedi ki:

  Çok teşekkürler mükemmel bir özet😃

 3. Hira dedi ki:

  Ben sınavlarım için çalıştım çok iyi anladım🤔

 4. YASEMİN MADEN dedi ki:

  elinize sağlık, biraz daha kısa olsa daha kullanışlı olurdu.

 5. Nurseli dedi ki:

  Sanki biraz uzun gibi ama notlar super ba_yil_dim.

 6. .......💜 dedi ki:

  Bence çok güzel olmuş yazılımdan önce baktım çok işime yaradı teşekkürler hocam

 7. Tuba Ayaz dedi ki:

  İyi bir özetti ama çok uzun olmuş.

 8. Elif su dedi ki:

  Güzel sevdim ama keşke kısa olsaydı ❤💜❤💜❤💜umarın diyerlerini artık kısa yaparsın

 9. Elif su dedi ki:

  Bu arada sizi çok seviyorum💜❤❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜💜❤💜gerçi sizi tanımıyorum ama neyse

 10. İsimimi yazmasam ; ) dedi ki:

  Sınavım için çalışmaya geldim çok güzel konu anlatıyor biraz daha kısa olsa iyiydi şimdi video izlicem bu konu
  Hakkı’nda okuyum pişman olmassınız🌵

error: Content is protected !!